افزایش ۲۴ درصدی صادرات محصولات صنعتی
آذر ۱, ۱۳۹۷
بازیافت روزانه ۹۰ تن کاغذ و مقوا/ استقرار ۶۰ ایستگاه بازیافت در شیراز
آذر ۱, ۱۳۹۷
نمایش همه

آگهی مزایده سهام

شرکت کارتن ایران (سهامی عام) در نظر دارد سهام متعلق به خود در شرکت حریر خوزستان (سهامی عام) را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید شرایط شرکت در مزایده

شرکت کارتن ایران (سهامی عام) در نظر دارد سهام متعلق به خود در شرکت حریر خوزستان (سهامی عام) را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی واگذار نماید

شرایط شرکت در مزایده 

۱- قیمت مندرج در جدول فوق قیمت پایه سهام می باشد به قیمت‌های پیشنهادی کمتر از قیمت پایه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۲-  سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده می بایست به صورت چک بانکی تضمین شده یا به حساب شبا بانک ملت شعبه اسوه شماره IR410120000000000908157202  به نام شرکت کارتن ایران )سهامی عام) واریز و فیش آن به انضمام سایر مدارک مزایده که به صورت روشن و مشخص در پاکت در بسته تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ به دبیرخانه شرکت کارتن ایران به نشانی: تهران، جاده قدیم کرج، پشت میدان شیر پاستوریزه، ابتدای جاده شادآباد، کوچه سپیدرود، تحویل و رسید دریافت نمایند.

۳-  برنده مزایده می بایست ظرف ۱۰ روز کاری پس از ابلاغ کتبی به پرداخت الباقی (۹۰ %) ثمن سهام مورد مزایده (تسویه سال )۹۷ به صورت چک بانکی تضمین شده یا به حساب شبا بانک ملت شعبه اسوه به شماره IR410120000000000908157202  به نام شرکت کارتن ایران (سهامی عام) اقدام نماید.

۴-  در صورت انصراف خریدار، برابر ضوابط و مقررات شرایط مزایده، سپرده نقدی حضور در مزایده ضبط شده و در این صورت خریدار حق هیچ گونه ادعایی نخواهد داشت.

۵-  ظرف یک هفته پس از پرداخت کلی مبلغ ارزش معامله و تسویه حساب نسبت به ارائه گواهی نقل و انتقال سهم به نام خریدار اقدام خواهد شد.

۶-  پاکات شرکت در مزایده رأس ساعت ۱۰ صبح روز چهارشنبه ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ در محل شرکت کارتن ایران واقع در نشانی مقرر در بند ۳ مفتوح می گردد.

۷-  فروشنده در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

۸-  شرکت در مزایده به معنی اطلاع و آگاهی کامل متقاضی نسبت به شرایط شرکت کارتن ایران بوده و خریدار با شرکت در مزایده کلیه خیارات مخصوصا خیار غبن ولو فاحش را از سوی خود سلب و ساقط می نماید و این موضوع در قرارداد مربوط درج می شود.

۹-  هرگونه کسری ذخایر سرفصل دارایی‌ها و کسری بدهی ها ازجمله ذخایر مالیات قطعی شده و یا قطعی نشده بیمه تامین اجتماعی، بازخرید خدمت و سنوات کارکنان، کارمزد و جرایم متعلقه در قبال اخذ تسهیلات بانکی و مالی و… و آثار موارد اعلام شده در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به عهده خریدار بوده و خریدار هیچ گونه ادعایی در خصوص کسری و اضافی ارقام نخواهد داشت و فروشنده هیچ گونه تعهدی در قبال مبالغ مزبور ندارد.

هیئت مدیره شرکت کارتن ایران (سهامی عام)

دیدگاه ها بسته شده است