• شرکت آذین کارتن ارومیه
 • شرکت آرا سلولز فارس
 • شرکت آریانا صنعت ساوه
 • شرکت آسان کارتن تبریز
 • شرکت صنایع بسته بندی مازندران
 • کارتن تمدن کرج
 • شرکت بهکاربرد
 • شرکت پارس سلولز آمل
 • شرکت تولیدی پارس مقوا
 • شرکت صنایع بسته بندی پرند پیشتاز
 • شرکت پوشش گستر کاغذین
 • شرکت خاور کارتن هشتگرد
 • شرکت مهندسین خبره میهن
 • شرکت سپهر کارتن البرز
 • شرکت عظیم کارتن
 • شرکت کارتن بهروز
 • شرکت کارتن ایران
 • شرکت ورق کارتن آذر شهر
 • شرکت کارتن غرب تبریز
 • شرکت صنایع بسته بندی کارتن توحید
 • شرکت کارتن خیرخواه
 • شرکت کارتن شکوفه
 • شرکت کارتن شمال
 • شرکت کارتن کرمان
 • شرکت کارتن کسری
 • شرکت کارتن گلستان
 • شرکت کارتن سازی میهن
 • شرکت کارتن نگار جاوید
 • شرکت کاغذ کارتهران
 • شرکت کاوه سلولز زرین
 • شرکت مقوا سازی یزد
 • شرکت پرسا پک
 • شرکت ورق کارتن هما - سحر