بازدید هییت مدیره شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق از شرکت چوکا