رزومه جناب آقای دکتر سیدمهدی منظورالاجداد (مشاور)
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
تامین مواد اولیه مشکل بزرگ تولید کاغذ
اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۷
نمایش همه

رزومه آقای دکتر حسین جلالی ترشیزی (مشاور)

استادیار دانشکده مهندسی و فناوری‌های نوین

گروه آموزشی: پالایش زیستی
شماره تماس: ۲۴۵۸۰۰۹
رایانشانی: h_jalali@sbu.ac.ir

تحصیلات دانشگاهی

دکترا, صنایع چوب وکاغذ- مهندسی تکنولوژی صنایع, دانشگاه تهران, ایران, ۱۳۸۹.


مقالات علمی چاپ شده در مجلات

۱. E. Rasooly garmaroody, H. R., P. Faredim, H. Jalali torshizi, H. Rudi, S. Djafari petroudy, “Trametes versicolor pre-treatment of poplar chips for upgrading of kraft pulp” , CELLULOSE CHEMISTRY AND TECHNOLOGY, Vol.9-10, pp.1035-1045, 2016.
۲. M. Tajik, H. Resalati, Y. Hamzeh, H. Jalali torshizi, H. Kermanian, B. Kord, “Improving the Properties of Soda Bagasse Pulp by Using Cellulose Nanofibers in the Presence of Cationic Polyacrylamide” , BioResources, Vol.4, pp.9126-9141, 2016.
۳. H. Jalali torshizi, A. J., “Application of Dual Dry Strength Additives System on Brown Paper Strength Development” , Ligno cellulouse, Vol.4, pp.100-106, 2015.
۴. M. Tajik, H. Jalali torshizi, M. Kiaei, “APRICOT WOOD A POTENTIAL SOURCE OF FIBROUS RAW MATERIAL FOR PAPER INDUSTRY” , COMPTES RENDUS DE L ACADEMIE BULGARE DES SCIENCES, Vol.68, pp.329-336, 2015.
۵. H. Jalali torshizi, S. petronilho, M. Coimbra, .. Juanj, M. M.dominigues, Z. Ebrahimian, M. . coimbra, “Assessment of the sesquiterpenic profile of Ferula gummosa oleo-gum-resin (galbanum) from Iran. Contributes to its valuation as a potential source of sesquiterpenic compounds” , INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, pp.185-191, 2013.
۶. H. Jalali torshizi, S. Petronilho, J. Villaverde, M. A. coimbra, M. M. rosario, Z. J. ebrahimian, S. M. rocha, A. J. d. silvestre, “Deeper insight into the monoterpenic composition of Ferula gummosa oleo-gum-resin from Iran” , INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, Vol.36, pp.500-507, 2011.
۷. H. Jalali torshizi, Z. Ebrahimian, D. evtuguin, P. Carlos , “Chemical composition of oleo-gum-resin from Ferula gummosa” , INDUSTRIAL CROPS AND PRODUCTS, pp.549-553, 2011.
۸. ح. رودی, ح. جلالی ترشیزی, ا. رسولی گرمارودی, “مقایسه عملکرد نوع پرکننده بر ویژگی های کاغذ در حضور عامل آهاردهی روزین کاتیونی” , تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, نسخه ۳۲, صفحات:۲۱۵-۲۲۶, ۱۳۹۶.
۹. ع. برادران خاکسار, ح. جلالی ترشیزی, ا. رسولی گرمارودی, ی. همزه, “نشاسته خام و کاتیونی میوه بلوط ایرانی (Quercus persica) بیوپلیمری نوین برای بهبود ویژگیهای شبکه خشک و سوسپانسیون الیاف سلولزی” , نشریه جنگل و فراورده های چوب, نسخه ۳, صفحات:۵۱۹-۵۲۸, ۱۳۹۶.
۱۰. ف. نائیجیان, ح. رسالتی, ح. رودی, ح. جلالی ترشیزی, ک. پیرمرادیان, “تاثیر سطح مصرف آلوم روزین کاتیونی بر ویژگی های کاغذ تهیه شده از بازیافت کناره بری ورقه های سفید” , تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, نسخه ۳۲, صفحات:۲۳۸-۲۵۰, ۱۳۹۶.
۱۱. ش. الیاسی بختیاری, ح. جلالی ترشیزی, “تاثیر غلظت محلول نشاسته ی آنیونی در آهاردهی سطحی کاغذ بر ویژگی های فیزیکی و مقاومتی کاغذ بازیافتی” , مجله صنایع چوب و کاغذ ایران, نسخه ۷, صفحات:۴۸۷-۴۹۷, ۱۳۹۵.
۱۲. ح. پورکریم دودانگه, ح. جلالی ترشیزی, ح. رودی, ا. رمضانی, “عملکرد سامانه بیوپلیمری نانو الیاف سلولز و کایتوزان بر ویژگی های خمیرکاغذ و کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه (OCC)” , مجله صنایع چوب و کاغذ ایران, نسخه ۷, صفحات:۲۹۷-۳۰۹, ۱۳۹۵.
۱۳. ح. جلالی ترشیزی, ف. خلیلی نفت چالی, ح. کرمانیان, “کاربرد الیاف معدنی پشم سنگ بر ویژگیهای مقاومتی و ماندگاری خمیرکاغذ NSSC” , جنگل و فرآورده های چوب, نسخه ۶۹, صفحات:۳۲۷-۳۳۷, ۱۳۹۵.
۱۴. ح. رودی, ح. جلالی ترشیزی, ا. رسولی گرمارودی, م. آزاد سروستانی, “تاثیر نوع و میزان عامل آهاردهی بر ویژگی های کاغذ حاوی پرکننده کربنات کلسیم آسیابی” , شیمی و مهندسی شیمی, نسخه ۳۵, صفحات:۱۳۱-۱۳۸, ۱۳۹۵.
۱۵. ح. مهدیخانی, ح. جلالی ترشیزی, س. جعفری پطرودی, س. میرشکرائی, “تولید کربوکسی متیل سلولز (CMC) از خمیرکاغذهای رنگبری شده باگاس و جوهرزدائی شده کاغذهای باطله مخلوط اداری شناسائی و مقایسه ویژگی ها” , مجله صنایع چوب و کاغذ ایران, نسخه ۷, صفحات:۳۱۱-۳۲۱, ۱۳۹۵.
۱۶. ش. الیاسی بختیاری, ح. جلالی ترشیزی, ح. رسالتی, “آهاردهی مقوای بازیافتی- بکر با مهندسی ناهمگن لایه ای توسط الکیل کتین دایمر (AKD) در شرایط خنثی و قلیایی” , پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل, نسخه ۲۳, صفحات:۱-۱۹, ۱۳۹۵.
۱۷. ش. الیاسی بختیاری, ح. جلالی ترشیزی, ح. رسالتی, “بررسی تاثیر سطوح مختلف مصرف آلوم در آهاردهی آلوم -روزین بر ویژگی های مقوای چندلایه” , جنگل و فرآورده های چوب, نسخه ۶۹, صفحات:۳۷۵-۳۸۵, ۱۳۹۵.
۱۸. ا. رسولی گرمارودی, ح. فولادی, ح. جلالی ترشیزی, ع. چهارمحالی, “بررسی مقایسه ای شرایط پخت لینتر پنبه چهار کشور مختلف جهت تولید خمیر آلفاسلولز” , تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, نسخه ۳۰, صفحات:۶۱۸-۶۳۱, ۱۳۹۴.
۱۹. ح. جلالی ترشیزی, س. زارع بیدکی, ا. رمضانی, ح. رودی, “تاثیر نانو سیلیکا و پلی اکریلامید کاتیونی بر ماندگاری، آبگیری و ویژگیهای مقاومتی کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه” , جنگل و فرآورده های چوب, نسخه ۶۸, صفحات:۴۶۹-۴۸۲, ۱۳۹۴.
۲۰. ا. رسولی گرمارودی, ا. محمدی رودپشتی, ح. جلالی ترشیزی, ع. رزاقی, “بهبود واکنش پذیری الیاف خمیر آلفاسلولز با روش سونوشیمیایی” , شیمی و مهندسی شیمی ایران, نسخه ۳۴, صفحات:۵۹-۶۸, ۱۳۹۴.
۲۱. ح. جلالی ترشیزی, س. زارع بیدکی, ا. رمضانی, ح. رودی, “تاثیر سامانه پلی آکریلامید کاتیونی- نانوبنتونیت بر ماندگاری، آبگیری و ویژگی های کاغذ بازیافتی از OCC” , تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران, نسخه ۲۹, صفحات:۴۷۴-۴۸۳, ۱۳۹۳.
۲۲. ع. تقی پوررستاقی, ح. جلالی ترشیزی, “استفاده از نانو زئولیت ها در صنایع خمیر و کاغذ” , ماهنامه صنایع چوب و کاغذ, نسخه ۱۲, صفحات:۶۰-۶۳, ۱۳۹۱.
۲۳. ع. تقی پوررستاقی, ح. جلالی ترشیزی, “قابلیت کاربرد نانوزئولیت ها در کنترل مسائل زیست محیطی صنایع کاغذسازی” , ماهنامه علوم زمین ومعدن, نسخه ۷, صفحات:۱۲-۱۵, ۱۳۹۱.
۲۴. م. فیضمند, ح. رسالتی, ح. کرمانیان, ح. جلالی ترشیزی, ا. رمضانی, “پیش استخراج کاه گندم با تیمارهای آب داغ و مایع به دست آمده از بازگردانی آن و بررسی تاثیر آن بر شرایط خمیرسازی و ویژگی های کاغذ” , شیمی و مهندسی شیمی ایران, نسخه ۳۱, صفحات:۷۱-۷۸, ۱۳۹۱.
۲۵. ح. جلالی ترشیزی, “خالص سازی، شناسائی و کاربرد پلی ساکاریدهای صمغ باریجه به عنوان پلیمر طبیعی برای افزایش مقاومت خشک کاغذ بازیافتی از کارتن های کنگره ای کهنه” , علوم و تکنولوژی پلیمر(انجمن پلیمر ایران), نسخه ۲۳, صفحات:۳۴۵-۳۵۳, ۱۳۸۹.
۲۶. ح. جلالی ترشیزی, ا. جهان لتیباری, س. میرشکرائی, م. فائزی پور, “بررسی عملکرد نشاسته کاتیونی و OCC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ فلوتینگ از بازیافت CMC” , پژوهش و سازندگی, صفحات:۶۹-۷۶, ۱۳۸۷.
۲۷. ح. جلالی ترشیزی, ا. چیانی, ح. رودی, م. نبید, “عملکرد کایتوزان و پلی آمید اپی کلروهیدرین (PAE) بر مقاومت تر و جذب آب خمیرکاغذ جوهرزدایی شده” , نشریه جنگل و فراورده های چوب.
۲۸. ح. رودی, س. سلیمانی ساداتی, ح. جلالی ترشیزی, “تاثیر استفاده از پرکننده معدنی کربنات کلسیم رسوبی و نانوسلولز بر ویژگیهای خمیرکاغذ و کاغذ” , تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران.
۲۹. ف. نائیجیان, ح. جلالی ترشیزی, ح. رسالتی, ح. رودی, ک. پیرمرادیان, “تاثیر سطح مصرف آلوم-روزین کاتیونی بر ویژگی های کاغذ تهیه شده از بازیافت کناره بری ورقه های سفید” , تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران.
۳۰. م. تاجیک, ح. جلالی ترشیزی, ح. رسالتی, ی. همزه, ح. کرمانیان, ب. کرد, “تاثیر نانو الیاف سلولز کاتیونی شده و نانو الیاف سلولز- نشاسته کاتیونی بر ویژگی های خمیرکاغذ باگاس” , جنگل و فرآورده های چوب.
مقالات علمی ارائه شده در همایش ها
۱. M. M., H. R., H. Kermanian, H. Jalali torshizi, “Nano bentonite as chemical flocculant in papermaking process” , In 15th Iranian Physical Chemistry Conference, 2012.
۲. H. Jalali torshizi, M. M., H. Resalati, H. Kermanian, “Opportunities on Nanotechnology Utilizations in the Paper Industry Nano Bentonite” , In Nano structur and nano material science and application, 2012.
۳. ا. چیانی, ح. جلالی ترشیزی, “کایتوزان بیوپلیمری برای کاهش نگرانی های زیست محیطی صنایع مولد فراورده های سلولزی” همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی, ۱۳۹۵.
۴. ا. کشاورزروبهقانی, ح. جلالی ترشیزی, “مدیریت پسماندهای لیگنوسلولزی راهبردی برای پیشرفت ملی و منطقه ای” دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت, ۱۳۹۵.
۵. ا. کشاورزروبهقانی, ح. جلالی ترشیزی, ح. مهدیخانی, “مشتقات سلولزی فراورده هایی با ارزش افزوده بالا تولیدی از پسماندهای کشاورزی برا ی حفاظت از محیط زیست” همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی, ۱۳۹۵.
۶. ح. جلالی ترشیزی, ا. چیانی, ح. مهدیخانی, “کاربردهای نوظهور نانوسلولز حفاظت از محیط زیست” همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی, ۱۳۹۵.
۷. ح. جلالی ترشیزی, ر. چالاکه, “مایع سیاه حاصل از پخت مواد لیگنوسلولزی فراورده جانبی ارزشمند یا پسماندی دردسرساز برا ی محیط زیست” همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی, ۱۳۹۵.
۸. ف. نائیجیان, ح. رسالتی, ح. رودی, ح. جلالی ترشیزی, ک. پیرمرادیان, “مشتقات نشاسته فرآورده هایی برای افزایش کاربرد پرکننده های معدنی بجای الیاف گیاهی در صنعت کاغذسازی” نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی، زمین سالم, ۱۳۹۴.
۹. ا. چیانی, ح. جلالی ترشیزی, “پرکننده ها و رنگدانه های آلی مزایا، چالش ها و رویکرد بیوریفاینری” نخستین همایش ملی چوب و فراورده های لیگنوسلولزی, ۱۳۹۴.
۱۰. ح. پورکریم دودانگه, ح. جلالی ترشیزی, “نانوفناوری در خدمت پیشزفت زیست مواد لیگنوسلولزی زمینه های اولویت دار” نخستین همایش ملی چوب و فراورده های لیگنوسلولزی, ۱۳۹۴.
۱۱. ر. چالاکه, ح. جلالی ترشیزی, “مروری بر قابلیت کاربرد نانوپرکننده ها در پایانه تر کاغذسازی” نخستین همایش ملی چوب و فراورده های لیگنوسلولزی, ۱۳۹۴.
۱۲. ر. چالاکه, ح. جلالی ترشیزی, “مروری کوتاه بر فناوری های اصلاح پرکننده های کاغذسازی با پلیمرهای آلی” نخستین همایش ملی چوب و فراورده های لیگنوسلولزی, ۱۳۹۴.
۱۳. ف. نائیجیان, ح. جلالی ترشیزی, “مروری بر مواد شیمیایی آهاردهی کاغذهای چاپ وتحریر” نخستین همایش ملی چوب و فراورده های لیگنوسلولزی, ۱۳۹۴.
۱۴. ح. جلالی ترشیزی, ح. مهدیخانی, “گازهای تولیدشده در صنایع خمیرکاغذ و کاغذسازی معرفی و ارائه راهکارهای نوین کنترل” سمینار تخصصی نقش فناوری های نوین در حفظ محیط زیست, ۱۳۹۳.
۱۵. ح. جلالی ترشیزی, م. مهدیخانی, “پساب صنایع خمیرکاغذ و کاغذسازی راهکاری نوین برای تولید بیوگاز و کاهش مشکلات زیست محیطی” سمینار تخصصی نقش فناوری های نوین در حفظ محیط زیست, ۱۳۹۳.
۱۶. ا. محمدی, ح. جلالی ترشیزی, ح. عنایتی, ک. محمدی, “اصلاح سیستم تولید از مواد اولیه لیگنوسلولزی بر مبنای مفاهیم پالایش زیستی و توسعه پایدار” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۱۷. ح. پورکریم دودانگه, ح. جلالی ترشیزی, “روش های بهبود ویژگی های کاغذ تولیدشده از خمیرکاغذ بازیافتی OCC” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۱۸. ح. پورکریم دودانگه, ح. جلالی ترشیزی, “مروری بر تجربیات موفق ملی در زمینه بهبود ویژگی های کاغذهای بازیافتی از پسماندهای کاغذهای بسته بندی” همایش ملی وضعیت سرمایه گذاری در صنعت بازیافت, ۱۳۹۳.
۱۹. ح. پورکریم دودانگه, ح. جلالی ترشیزی, “مروری بر مهمترین چسب های مقاومت خشک مورد استفاده در کاغذسازی” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۰. ح. جلالی ترشیزی, ف. اسلامی اندارگلی, “مقدمه ای بر کاربرد الیاف معدنی در کاغذسازی” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۱. ح. مهدیخانی, ح. جلالی ترشیزی, “سامانه های انحلال سلولز” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۲. س. زارع بیدکی, ح. جلالی ترشیزی, “مقایسه عملکرد نشاسته کاتیونی گندم و تاپیوکا در بهبود ویژگی های مقاومتی کاغذهای بازیافتی” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۳. س. زارع بیدکی, ح. جلالی ترشیزی, “مقایسه عملکرد نشاسته کاتیونی گندم و ذرت در بهبود ویژگی های مقاومتی کاغذهای بازیافتی OCC” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۴. س. شفیعی امرئی, ح. جلالی ترشیزی, ح. مهدیخانی, “پسماندهای لیگنوسلولزی زیست توده ای واجد ایجاد ارزش افزوده برای تولید انرژی تجدیدپذیر” همایش ملی وضعیت سرمایه گذاری در صنعت بازیافت, ۱۳۹۳.
۲۵. ش. الیاسی بختیاری, ح. جلالی ترشیزی, “پیشرفت های اخیر در زمینه آهاردهی الگودار کاغذ به منظور تولید حسگرهای میکروسیالی کاغذی” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۶. ع. برادران خاکسار, ح. جلالی ترشیزی, “استفاده از بیوپلیمرها در پایانه تر کاغذسازی” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۷. ع. برادران خاکسار, ح. جلالی ترشیزی, “مروری بر نشاسته، ویژگی ها و کاربردهای آن در صنعت کاغذسازی” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۸. ع. مهدیخانی, ح. جلالی ترشیزی, “مروری بر تولید و کاربردهای کربوکسی متیل سلولز” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۲۹. م. ازاد سروستانی, ح. جلالی ترشیزی, “مقایسه جذب آب و ویژگی های مقاومتی کاغذهای آهارشده با و AKD روزین کاتیونی و صابونی” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۳۰. م. تاجیک, ح. جلالی ترشیزی, ح. رسالتی, “مدیریت منابع الیاف غیرچوبی مورد استفاده در صنایع سلولزی” همایش ملی رویکردهای نوین مدیریت وحسابداری, ۱۳۹۳.
۳۱. م. تاجیک, ح. رسالتی, ح. جلالی ترشیزی, “نانوذرات کاربردی در صنایع خمیرکاغذ و کاغذسازی و تاثیرات آنها” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۳۲. م. تاجیک, ح. رسالتی, ح. جلالی ترشیزی, “نانوسلولز و پتانسیل بالای آن جهت استفاده در صنایع چوب و کاغذ و سایر صنایع” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۳۳. م. زارع موئدی, ح. پورکریم دودانگه, ح. جلالی ترشیزی, “جستاری بر رزین های مقاومت تر کاغذ” دومین همایش ملی فناوریهای نوین در صنایع چوب وکاغذ, ۱۳۹۳.
۳۴. ا. محمدی, ح. جلالی ترشیزی, ا. رسولی گرمارودی, ع. عالیشاه, ع. چهار محالی, “ارزیابی انواع لینتر پنبه مورد استفاده در صنایع تولید خمیر آلفاسلولز ایران” نخستین همایش بین المللی دانش،صنعت و تجارت پنبه, ۱۳۹۱.
۳۵. م. مختاری گرجی, ح. کرمانیان, ا. رمضانی, ح. جلالی ترشیزی, م. رحمانی نیا, “استفاده از سیستم نشاسته کاتیونی _ نانوبنتونیت بر بهبود ویژگیهای مقاومتی” کنفرانس ملی نانوفناوری و کاربرد آن در کشاورزی و منابع طبیعی, ۱۳۹۱.
۳۶. ح. رسالتی, ل. تیموری رودی, ح. جلالی ترشیزی, ن. مداحی, ح. کرمانیان, “بررسی تاثیر پیش استخراج همی سلولزهای کاه گندم بر عملکرد توالی های مختلف رنگبری و ویژگی های نوری کاغذ” پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی, ۱۳۹۰.
۳۷. س. خورشیدی میانائی, س. ذبیح زاده, ح. جلالی ترشیزی, م. عبدی, ح. کرمانیان, “بررسی ویژگی های شیمیایی و ریخت شناسی الیاف کاه برنج (رقم طارم هاشمی) و پتانسیل کاغذسازی آن” پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی, ۱۳۹۰.
۳۸. س. خورشیدی میانائی, س. ذبیح زاده, ح. جلالی ترشیزی, م. عبدی, ح. کرمانیان, “مقایسه خمیرکاغذ و کاغذ تولید شده از کاه برنج با دو فرآیند هیدروکسید پتاسیم و هیدروکسید پتاسیم – هیدروکسید آمونیوم” پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی, ۱۳۹۰.
۳۹. م. عندلیبیان, م. ابراهیمی, ح. جلالی ترشیزی, “مروری بر قابلیت استفاده از باگاس در صنایع خمیر و کاغذ” پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی, ۱۳۹۰.
۴۰. م. فیضمند, ح. رسالتی, ح. جلالی ترشیزی, ح. کرمانیان, “کاربرد بایوریفاینری در اقتصادی تر نمودن تولید خمیرکاغذ از کاه گندم” پنجمین همایش ملی بررسی ضایعات محصولات کشاورزی, ۱۳۹۰.
۴۱. ح. جلالی ترشیزی, ا. جهان لتیباری, س. میرشکرائی, م. فائزی پور, “بررسی عملکرد نشاسته کاتیونی و CMC بر ویژگی های مقاومتی کاغذ فلوتینگ از بازیافت OCC” اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور, ۱۳۸۷.
۴۲. ح. جلالی ترشیزی, ا. جهان لتیباری, س. میرشکرائی, م. فائزی پور, “مطالعه اثر نشاسته کاتیونی و صمغ گوار بر ویژگی های مقاومتی OCC بازیافت شده” اولین همایش ملی تامین مواد اولیه و توسعه صنایع چوب و کاغذ کشور, ۱۳۸۷.
کتابهای تالیفی و تصنیفی

 

کتابهای ترجمه
۱. “راهنمای جامع چوب جلد اول”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۴۵۷۲۳۷۱.
۲. “راهنمای جامع چوب جلد دوم”, تهران, ۱۳۹۱, شابک:۹۷۸۹۶۴۴۵۷۲۳۸۸.
اختراعات و اکتشافات
۱. “فرایند استخراج و خالص سازی کربوهیدرات های میوه بلوط ایرانی () به عنوان زیست پلیمر”, تهران, ۱۳۹۵.
۲. “تولید کربوکسی متیل سلولز از خمیر رنگبری شده باگاس ایران”, تهران, ۱۳۹۴.

دیدگاه ها بسته شده است