مجمع عمومی عادی بصورت فوق العاده شرکت تعاونی برگزار گردید