نشست مشترک سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران و انجمن و شرکت تعاونی