• آقای علیقلی حسنی اعظمی (بنمایندگی شرکت کارتن سازی میهن) - ریاست هیئت مدیره
  • آقای رسول ورشوچی منفرد (بنمایندگی شرکت مهندسین خبره میهن)- نایب رئیس هیئت مدیره
  • آقای رسول طهماسبی (خارج از هیات مدیره) - مدیرعامل
  • آقای مهدی حدادعادل (بنمایندگی شرکت آراسلولز فارس) - عضو هیئت مدیره
  • آقای اکبر محسنی (بنمایندگی شرکت صنایع بسته بندی مازندران)-عضو هیئت مدیره
  • آقای جواد کرامتی (بنمایندگی شرکت کارتن توحید) - عضو هیئت مدیره
  • آقای محمدرضا خیرخواه کرمانی (بنمایندگی شرکت صنایع بسته بندی کارتن خیرخواه) - عضو هیئت مدیره
  • آقای تاتار میرجلالی (بنمایندگی شرکت کارتن ایران ) - عضو هیات مدیره
  • آقای احمد کرامتی (بنمایندگی کارتن بهروز ورق ساز) - بازرس شرکت تعاونی