• آقای علیقلی حسنی اعظمی (به نمایندگی شرکت کارتن سازی میهن) - ریاست هیئت مدیره
  • آقای محمدرضا خیرخواه کرمانی (به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی کارتن خیرخواه) - نایب رییس هیئت مدیره
  • آقای رسول طهماسبی (خارج از هیات مدیره) - مدیرعامل
  • آقای مهدی حدادعادل (به نمایندگی شرکت آراسلولز فارس) - عضو هیئت مدیره
  • آقای رسول ورشوچی منفرد (به نمایندگی شرکت مهندسین خبره میهن) - عضو هیئت مدیره
  • آقای اکبر محسنی (به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی مازندران)- عضو هیئت مدیره
  • آقای جواد کرامتی (به نمایندگی شرکت کارتن توحید) - عضو هیئت مدیره
  • آقای مصطفی ملکی (به نمایندگی شرکت صنایع بسته بندی پرند پیشتاز) - عضو هیئت مدیره
  • آقای احمد کرامتی (به نمایندگی کارتن بهروز ورق ساز) - بازرس شرکت تعاونی