• کارگروه سرمایه گذاری و توسعه
    آقایان اعظمی ، حدادعادل ، محسنی ، ورشوچی و کرامتی

  •  کارگروه ارائه خدمات
    آقایان اعظمی ، محسنی ، خیرخواه ، کرامتی

  • کارگروه تامین و توزیع مواد اولیه
    آقایان اعظمی ، حدادعادل ، ورشوچی ، خیرخواه و میرزمانی