اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

سمینار شرکت تعاونی

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی انجمن مدیران صنایع کارتن و ورق ۱۳۹۶

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

مراسم افطاری ۱۳۹۶

اسفند ۱۰, ۱۳۹۶

سمینار مهندسی کاهش فشار عملکرد بویلر به منظور افزایش راندمان