اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۵

سمینار آموزش علمی و کاربردی چاپ بر روی کارتن ۳

سمینار آموزش علمی و کاربردی چاپ بر روی کارتن توسط شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق مورخ ۹۵/۰۲/۱۹
اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵

سمینار آموزش علمی و کاربردی چاپ بر روی کارتن ۲

سمینار آموزش علمی و کاربردی چاپ بر روی کارتن توسط شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق مورخ ۹۵/۰۲/۱۹
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵

سمینار چاپ بر روی کارتن توسط شرکت تعاونی (۱)

برگزاری سمینار چاپ بر روی کارتن توسط شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق مورخ ۹۵/۰۲/۱۹ بزودی فیلم با کیفیت بالا و میکس شده چند دوربین […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۵

برگزاری سمینار چاپ بر روی کارتن توسط شرکت تعاونی

برگزاری سمینار چاپ بر روی کارتن توسط شرکت تعاونی مدیران صنایع کارتن و ورق مورخ ۹۵/۰۲/۱۹ بزودی فیلم با کیفیت بالا و میکس شده چند دوربین […]